Directions to Oiltanking Daya Bay Co., Ltd.


Oiltanking Daya Bay Co., Ltd.
Daya Bay Public Pipe Rack Co., Ltd.
Huizhou Daya Bay Oiltanking Petrochemical Public Jetty Co., Ltd.

301 Shi Hua Da Dao
Dayawan Petrochemical Industrial Park
Huizhou City, Guangdong Province
516082 People's Republic of China

Phone:  +86-752-309-8980
Fax:  +86-752-309-8981

Marketing Contact
e-mail: dayabay@oiltanking.com